Problém s odvozem komunálního odpadu

Vážení sousedé,
 

jistě jste v posledních dnech zaznamenali časté problémy s odvozem komunálního odpadu. Nejhorší byla situace na konci ledna, kdy byly kontejnery vyvezeny 23.1. a další odvoz se uskutečnil až 31.1. Celou situaci jsme začali hned po prvním neprovedeném odvozu řešit se zástupci společnosti  Pražské Služby a.s. a následně také s ÚMČ Praha 11. Celý problém je v tom, že kvůli bezohlednému parkování některých řidičů nejsou řidiči PSAS schopni zajet s popelářským vozem až ke kontejnerovému stání. Problém s průjezdností je dále komplikován sněhem a ledem na vozovce. Zatím to vypadá tak, že jediné dlouhodobé řešení je změna dopravního označení. V současné době je míč na straně dopravního odboru ÚMČ Praha 11, žádné konkrétnější informace momentálně nemáme. Pro zájemce o detailnější popis současné situace přikládáme komentovaný výtah z naší komunikace s PSAS a ÚMČ:

 

První neuskutečněný odvoz měl být ve čtvrtek 26.1. a už od pátku 27.1. jsme vzniklou situaci řešili se zástupci společnosti Pražské Služby a.s. (PSAS), kteří se ospravedlňovali tím, že je v naší ulici dlouhodobě problém s průjezdností a že se ke kontejnerovému stání nemůžou dostat:

 

Po našem telefonickém rozhovoru zasílám vyjádření k nevývozu nádob ve slepém konci ulice Tatarkova.  Průjezd k poslednímu stanovišti nádob v této ulici nám neumožňují zaparkovaná vozidla po obou stranách komunikace od místa, kde končí šikmé parkování vozidel. V tomto místě stačí, když jedno z vozidel stojí jen malý kousek od obrubníku a už nám vozidlo neprojede. A to ani nemluvím o tom, když na jedné straně zaparkuje dodávka či jiné podobné vozidlo. Při dnešní kontrole jsme šíři „volné“ vozovky přeměřili a zjistili, že průjezdná šířka je zde pouhých 265 cm. Dle vyhlášky musí být průjezdná šířka minimálně 300 cm, což bohužel zde pravidelně není. Vaši stížnost jsme již probírali a i nadále budeme probírat s ÚMČ Praha 11. Z naší strany lze objektivně říci, že jedinou možností je „vyparkovat“ jednu stranu vozovky a tím umožnit průjezd našich vozidel. Nevím, co by se dělo, kdyby do této lokality potřebovali zajet záchranné složky. Myslím, že by zde měli úplně stejný problém jako my.

 

Proti této argumentaci se nedá nic moc namítnout. S kolegy z výboru SVJ jsme ulici přeměřovali a požadované 3m tam nejsou ani v případě, že všechna vozidla po obou stranách parkují těsně u obrubníku. Řidiči PSAS se přesto většinou snaží do ulice zajet, ale pokud auta parkují dál od chodníku, tak se jim to prostě nepovede. Celou situaci dále komplikoval sníh a led na vozovce. Bavili jsme se se zástupci PSAS o možnosti nechat „špatně“ zaparkovaná vozidla odtáhnout a toto řešení není většinou možné. Vyhlášku totiž neporušuje vždy řidič „špatně“ zaparkovaného vozidla, ale řidič vozidla, který zaparkoval jako druhý v pořadí a po jehož zaparkování už v ulici nezbyla požadovaná šířka. Pokud tedy první vozidlo parkuje třeba půl metru od chodníku, je to v pořádku, dokud na druhé straně ulice nikdo neparkuje. Ve chvíli, kdy někdo zaparkuje naproti špatně parkujícímu vozidlu, sníží tím průjezdnou šířku pod povolenou mez a poruší tím vyhlášku. Policie tedy většinou nedokáže identifikovat viníka. Navíc v naší části ulice nejsou požadované 3 metry nikde, takže vyhlášku porušuje de facto každé druhé auto.

 

Podle doporučení PSAS jsme se s žádostí o pomoc při řešení problému obrátili na Úřad MČ Praha 11, odbor životního prostředí. Doufali jsme, že jako zástupce města Prahy budou mít nějaké „páky“ na PSAS a že také budou mít zkušenosti s řešením podobných problémů. ÚMČ naši stížnost projednal a celá situace je momentálně v řešení na odboru správy majetku, oddělení dopravy:

 

Problém s vývozem komunálního odpadu v ul. Tatarkova, na který jste upozornil, projednal odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 (OŽP) s odpovědným zástupcem svozové společnosti Pražské služby, a.s. Ten potvrdil, že vinou zaparkovaných vozidel nezůstává často dostatečně široký prostor (místo předepsaných minimálně 3 m bylo v pondělí, při druhém marném pokusu o vývoz kontejnerů, naměřeno kupříkladu jen 2,65 m). Přislíbil sice nasazení menšího svozového vozidla, vyjádřil však zároveň obavu, že ani pro ně nemusí být průjezd dostatečně široký. Další náhradní svoz směsného odpadu v úterý 31.01.2017 se každopádně nakonec uskutečnil, jak OŽP zjistil při kontrole v odpoledních hodinách, přeplněný ovšem zůstal kontejner na plasty, který se měl vyvážet také v úterý. Situaci bude OŽP dále sledovat.

 

Ztížený průjezd ulic v důsledku parkujících automobilů, který komplikuje vývoz komunálního odpadu, se netýká jen ul. Tatarkova. S podobnými problémy se svozová společnost setkává i na jiných místech, např. v ul. Zdiměřická, Jažlovická, Kosmická, Kunínova nebo Štichova (kde naměřili řidiči svozových vozidel průjezdnou šířku údajně jen 2,58 m). Potřebné řešení spočívající v úpravě dopravního režimu (dopravního značení) spadá do působnosti zdejšího odboru správy majetku, oddělení dopravy a silniční správní úřad, kterému OŽP věc předal. S problémem bylo seznámeno také vedení MČ Praha 11.

 

OŽP nemá přímý vliv ani na svozovou společnost, která je operátorem pražského systému nakládání s komunálním odpadem, organizovaného přímo hl. m. Prahou. V případě komunálních odpadů je OŽP především kontrolním orgánem, které dohlíží na dodržování povinností vlastníků domů (zajistit dostatečnou kapacitu sběrných nádob na směsný odpad a udržovat čistotu a pořádek kolem nich). Předmětné objektivní těžkosti, které nevznikly na straně Vašeho SVJ, zdejší odbor při své činnosti samozřejmě zohlední.

 

V současné době komunikujeme s výše zmíněným dopravním odborem a snažíme se zjistit, kdy a jak bude situace vyřešena. Z našeho pohledu nejhorší (a bohužel nejpravděpodobnější) možné řešení je zákaz parkování po celé straně ulice směrem k metru. Tím bychom přišli asi o devět parkovacích míst. Další možností by bylo povolit částečné parkování na chodníku na straně ulice směrem k našemu domu. Je ale otázka, jestli zde není pro tento styl parkování moc vysoký obrubník. Kontakt na zodpovědnou osobu z dopravního odboru jsme dostali teprve včera večer, takže ještě nemáme žádné přesnější informace. Jakmile se něco určitého dozvíme, tak vás zde budeme informovat. Rád bych zde ještě vyzdvihnul, že problém s průjezdností se netýká pouze popelářů, ale jak už uvedl pan Kubíček z PSAS také vozů záchranných složek (hlavně hasičů). Je tedy v našem zájmu dobrat se řešení, které zajistí požadovanou průjezdnost.

 

Kromě snahy o vyřešení problémů s odvozem odpadu jsme se také snažili dojednat nějakou finanční kompenzaci za neuskutečněné odvozy odpadu. Jedno nevyvezení jednoho kontejneru stojí při našem tarifu skoro 250Kč. Za tři nevyvezení tří kontejnerů je to tedy skoro 2250 Kč. Nejprve jsme se s žádostí o radu obrátili na místní odbor životního prostředí. Zajímalo nás, jestli by nám třeba někdo neměl refundovat alespoň tu část poplatku, která je určena na skládkování/likvidaci komunálního odpadu. Zde je část odpovědi ÚMČ:

 

Skutečnost, na kterou se ptáte, není zdejšímu OŽP přesně známa, dostupné informace však na možnost nějaké finanční kompenzace příliš neukazují.

Svoz směsného komunálního odpadu se řídí smlouvou mezi hl. m. Prahou a svozovou společností (č. smlouvy INO/54/11/010585/2016, najdete ji případně na webu hl. m. Prahy www.praha.eu), jejíž součástí (příloha č. 2) je i Provozní řád systému nakládání s komunálním odpadem a jeho složkami v hl. m Praze, kde je popsán postup při reklamacích svozu (čl. IV bod B) na str. 46). V daném případě (typ reklamace bude: Neprovedený pravidelný svoz z důvodu nepřístupné sběrné nádoby) dokonce není uvedena ani nutnost náhradního svozu (tj. svozová společnost zde zřejmě postupuje nad rámec svých povinností). O nějaké finanční kompenzaci se pak smlouva vůbec nezmiňuje, stejně jako obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

 

Správcem poplatku je každopádně hl. m. Praha jako obec, nikoliv MČ Praha 11, a proto Vám doporučujeme obrátit se s dotazem na Magistrát hl. m. Prahy, odbor daní, poplatků a cen, oddělení poplatků za odpady (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=620). Poplatek totiž platíte přímo hl. m. Praze, která si službu odvozu odpadu objednává u svozové společnosti. Součástí služby je i zajištění následného využití odpadu. Pro Vaši informaci lze dodat, že v Praze se naprostá většina směsného komunálního odpadu energeticky využívá v zařízení pro energetické využívání odpadu (ZEVO) v Malešicích a pouze malá část končí na skládce. Ačkoliv se hl. m. Praha při vydávání výše uvedené vyhlášky jistě řídila svými náklady na službu, konkrétní výše poplatku je stanovena jen podle počtu, velikosti a četnosti svozu sběrných nádob na směsný komunální odpad.

 

Pro jistotu jsme ještě volali na magistrát, kde nás ujistili, že nám žádné peníze vracet nebudou, protože poplatek je vyměřen jako celek a k pokusu o svoz odpadu došlo. Z jejich pohledu je tedy chyba na naší straně, že jsme nezajistili přístupnost sběrných nádob na komunální odpad.

 

Celou situaci kolem odvozu komunálního odpadu budeme i nadále sledovat a o všech změnách Vás zde budeme informovat.

 

Výbor SVJ

 

Zpět na seznam článků


Do diskuze k tomuto článku mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé.

© Copyright 2016 - 2020      Společenství vlastníků Tatarkova 731, 732, 733        E-mail: info@svjtatarkova.cz